Sikar (Raj)

Hin: सीकर sīkar ‘Shekha’s Estate’ [Thikana Sikar, Shekhawati] – City/District, Rajasthan From Shekha and Skt: ṭhikānā, ‘estate’, ‘region’. Maha Rao Shekha (a.k.a. Shaikha) was a 15th-C chieftain. The Shekhawati or Thikana Sikar region (which includes Sikar,...